FAQ – om medicininstruktioner.se

Innehåll

Allmänt om medicininstruktioner.se

Om abonnemang

Om instruktionsfilmer

Övriga frågor

Allmänt om medicininstruktioner.se

Vad är medicininstruktioner.se?

Medicininstruktioner.se är en oberoende digital samlingsplattform med instruktionsfilmer för läkemedel och medicinska hjälpmedel som har till målsättningen att ge ökad följsamhet och bidra till bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet.  

Webbversionen kan ses i dator, mobil och läsplatta och APP medicinstruktioner.se kan ses via mobil och läsplatta. Appen laddas ner gratis via App Store och Google Play.

Startår: 2008, första filmerna publicerades i april 2009.

Till toppen

Vem/vilka har nytta av medicininstruktioner.se?

 • patienter som fått läkemedel eller medicinskt hjälpmedel förskrivet
 • föräldrar och anhöriga som hjälper till under patientens behandling
 • ‹‹sjukvårdspersonal i rådgivningssituationen och vid administrering av läkemedel på klinik
 • ‹apoteksanställda i rådgivningssituationen
 • vårdutbildningar vid ‹universitet och högskolor 
 • skolor – skolsköterskor informerar skolpersonal och personer i elevs närhet hur de ska agera om en akutsituation uppstår (gäller ffa akutmedicin) 
 • ‹‹läkemedelsbolagen – når patienter och och sjukvården med korrekta instruktioner via en unik kanal samt ger en värdefull service till vård och apotek 

Till toppen

Finns det någon demosida?

Medicininstruktioner har en demosida som nås via länken nedan. Där kan ni ta del av korta sekvenser av filmer i 2D och 3D, för er som funderar på att producera instruktionsfilm via oss på Medicininstruktioner. Det finns också en kort film som visar hur produktionsprocessen går till.

Under rubrik Dokument finns en kort presentation, landstingens rekommendationer och feedback från vårdpersonal/äkemedelsenheter, annonsplan, informationsmaterial som tillhandahålls kostnadsfritt och visningsstatistik för portalen. 

Besök gärna demosidan – det är ett tidseffektivt sätt att få mer information om medicininstruktioner.se:   medicininstruktioner.se/demo/mi/demoprodukt/

Till toppen

Om medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB grundades 2008 med säte i centrala Göteborg. Vi är en oberoende aktör inom fältet för medicinsk information. Inom organisationen finns en mycket lång och bred erfarenhet av arbete specifikt inom medicinsk information och kommunikation. Vi har medicinsk spetskompetens med bl a disputerade farmakologer som copywriters och producenter/3D-animatörer och grafiker i egen ateljé för produktion av medicinska instruktionsfilmer. 
Den första filmen publicerades 2009 och tjänsten har sedan dess haft en mycket positiv utveckling och den växer starkt för varje år – med en stigande kurva när det gäller både antal instruktionsfilmer, terapiområden och brukare. 
Mer om företaget finns under flik "Om oss" på hemsidan: medicininstruktioner.se/om-oss/

Till toppen

Hur finansieras medicininstruktioner.se?

Medverkande läkemedels- och medtechföretag betalar en årlig abonnemangsavgift för att publicera instruktionsfilm samt därtill hörande information (dokument och länkar) på produktens filmsida. 
Tjänsten är en kostnadsfri service för patienter, sjukvård/landsting och apotek.

Till toppen

Varför ska vi ha med vår produkt på medicininstruktioner.se?

 1. Oberoende portal med hög trovärdighet. Portalen har ett mycket gott anseende inom sjukvården och vi har ett utvecklat samarbete sedan flera år med apoteksaktörerna i Sverige. Läkare, sjuksköterskor och apotekspersonal hjälper dig att slussa patienter med aktuellt recept till din produkts instruktionsfilm på medicininstruktioner.se. Portalen följer Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER).
 2. Kommunicera med "dina" patienter. Ni får via tjänsten en unik möjlighet att kommunicera viktig – och korrekt – information till patienter som får er produkt förskriven. Detta gäller inte bara instruktionsfilm om handhavande utan ni kan även publicera/länka till pdf-dokument, språkversioner av instruktioner, appar och patientstödsprogram för att nå ut med ytterligare information som bidrar till en trygg och välinformerad patient och vård.
 3. Kommunicera med vården – spar resurser och klinikbesök. Portalen har en patientsida och en sjukvårdssida. På sjukvårdssidan kan ni kommunicera med vårdpersonal – det är en mycket god service att ha instruktionsfilm publicerad och tillgänglig för administrering av läkemedel på klinik. Publicerar ni patientfilm ingår publicering av densamma även på vårdsidan. Vårdpersonalen har tillgång till instruktionerna 24 timmar om dygnet – alla dagar i veckan. En möjlighet att spara både tid och ekonomiska resurser för er. 
 4. Följsamhet. Portalens syfte är att bidra till ökad följsamhet vid användning av din produkt. Korrekt användning kan betyda färre biverkningar, färre feldoseringar och färre avbrutna behandlingar.
 5. Tillgänglighet. Finstilta bipacksedlar är svårtillgängliga för patienten. En instruktionsfilm på medicininstruktioner.se är lättillgänglig och kompletterar bipacksedeln genom att visualisera och tydliggöra instruktionerna – närhelst patienten behöver det – 24 timmar om dygnet.
 6. Flera filmer har nu även undertexter på främmande språk, t ex arabiska, turkiska, farsi, engelsk, spanska m fl. Detta är mycket uppskattat av vårdpersonal och patienter! Vi på Medicininstruktioner kan hjälpa till att lägga in undertexter, dessa redigeras inte in i filmen utan kopplas in via dokument på filmsidan. 
 7. Service. Er medverkan på medicininstruktioner.se är en värdefull service till sjukvården, apoteken och patienterna, som brukar tjänsten kostnadsfritt. Läkare och sjuksköterskor har en pressad arbetssituation och hinner ibland inte med att informera utförligt om läkemedelsanvändning. Tjänsten gör det dagliga sjukvårdsarbetet lite enklare. Och patienterna kan känna stöd och trygghet i att kunna repetera när de vill, kanske tillsammans med en anhörig.

Till toppen

Hur får patienterna information om att instruktionsfilm finns på medicininstruktioner.se?

medicininstruktioner.se vänder sig till patienter som får ett läkemedel förskrivet på recept, men även i vissa fall för personer som behandlar sig med receptfria läkemedel. Tjänsten marknadsförs således inte till allmänheten då den följer gällande föreskrifter och det medicinska regelverket, LER.

Patienterna får information om tjänsten via sjukvårdspersonal/förskrivande läkare och via apotekspersonal i rådgivningssituationen.

– Medicinininstruktioner Sverige har viktiga samarbeten med merparten av Sveriges apotekskedjor, apotea.se, SOAF, MEDS.

Våra samarbetsapoteken får regelbundet uppdaterade listor om nypublicerade instruktionsfilmer, om uppdaterade filmsidor och annan viktig information. 

Samtliga kliniker, sjukhus, läkemedelsenheter och apotek i Sverige erbjuds kostnadsfria påminnelsekort som en del i att förenkla vid hänvisning till instruktionsfilmerna. Vi tillhandahåller även kostnadsfria foldrar som bl a används inom vårdutbildningar.

– Medicininstruktioner Sverige arbetar mycket aktivt med information till sjukvård och landsting genom:
> annonser i specialtidningar och på hemsidor riktade till sjukvården och apotek
> kontinuerlig information till läkemedelskommittéer och läkemedelsenheter inom landstingen
> deltagande i kongresser för vårdpersonal, verksamhetschefer, utbildningsansvariga m fl
> regelbundna utskick riktade till vårdpersonal/kliniker/landsting

Till toppen

Hur får sjukvårdspersonalen information om medicininstruktioner.se?

Information om medicninstruktioner.se når sjukvårdspersonal och kliniker genom olika kanaler:

 Omfattande annonsering under hela året riktad till sjukvårdspersonal i medicinska tidskrifter

– Utskick med information till läkemedelskommittéer, läkemedelsenheter m m

APP för sjukvårdspersonal och apotekspersonal lanserad maj 2016. Appen ger pushnotiser vid nypubliceringar och ger vårdpersonalen tillgång till alla filmer i appen. Finns att ladda ner gratis via AppStore eller Google Play. Appen innehåller även en del för patienter, precis som webbversionen, men denna ger inte pushnotiser vid publiceringar. 

– Regelbundna mailutskick till kliniker, vårdcentraler, verksamhets- och enhetschefer inom olika specialiteter

– Mailutskick till vårdutbildningar

– Deltagande i temadagar och konferenser för aktörer inom vården

– Merparten av Sveriges landsting länkar till/rekommender medicininstruktioner.se i samband med information till sjukvårdspersonal om läkemedelshantering 

Till toppen

Samarbeten med apoteken i Sverige – vad innebär de?

Vi samarbetar med merparten av Sveriges apotek. Dessa återfinns både inom de större apotekskedjorna, apotea.se, MEDS och inom SOAF. Den gemensamma målsättningen är att instruktionerna ska nå alla de patienter/kunder som hämtar ut recept eller som köper OTC-läkemedel som har instruktionsfilm på medicininstruktioner.se. Målsättningen är ökad följsamhet och säkrare läkemedelsanvändning.
 • Apoteken får ett starkt arbetsverktyg och en god service till sina receptkunder – ett stöd till personalen i mötet med patient/kund.
 • Produktlista över de läkemedel och medicinska hjälpmedel som har instruktionsfilm levereras till våra samarbetsapotek med information om nypubliceringar och uppdateringar.
 • Apoteken länkar in till medicininstruktioner.se. 
 • Samtliga apotek i Sverige erbjuds kostnadsfria påminnelsekort 

Till toppen

Varför finns det två sidor – en för patienter och en enbart riktad till sjukvårdspersonal?

medicininstruktioner.se är riktad till patienterna. På medicininstruktioner.se/hcp kan även instruktionsfilmer riktade enbart till vårdpersonal publiceras, dvs instruktioner om administrering på kliniken. Många läkemedelsadministreringar är komplicerade. Det finns och en hel del läkemedel som vårdpersonalen hanterar sällan, och således inte är nyligen uppdaterade på hanteringen. När vårdpersonal byter avdelning/terapiområde förväntas de hantera för dem nya läkemedel. En instruktionsfilm är därför en mycket god service till sjukvården. En instruktionsfilm ger trygghet. Vårdpersonalen kan nå instruktionerna via dator, mobil och läsplatta närhelst de behöver – 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan.

Det finns tillfällen då läkemedelsbolagen måste göra extra besök ute på klinikerna i landet för att instruera om hanteringen av en produkt. Det kan bli dyrbart. En instruktionsfilm kan minska de kostnaderna. Ni kan också ytterligare viktig information riktad enbart till vårdpersonal på hcp-sidan – enkelt och bekvämt att nå för vården.

Till toppen

Visningsstatistik – hur har utvecklingen varit genom åren?

Utvecklingen för medicininstruktioner.se är mycket positiv och statistiken ökar markant för varje år. Vi får mycket postiva kommentarer och feedback från patienter och vårdpersonal.

2009:     5.500 visningar
2010:   12.500 visningar
2011:   27.200 visningar
2012:   42.100 visningar
2013:   55.000 visningar
2014:   79.100 visningar 
2015: 117.000 visningar
2016: 171.500 visningar
2017: 248.421 visningar
2018: 384.957 visningar
2019: 479.694 visningar

Under 2018 tangerade medicininstruktioner.se 1 miljon filmvisningar totalt sett från starten.
2020 ser ut att bli ett rekordår och totalt antal filmvisningar sedan start kommer efter 2020 att uppgå
till över 2 miljoner! 

Vid tolkning av statistik ska olika parametrar vägas in för produkten: en "smal" produkt som förskrivs till få patienter kan aldrig komma upp i många visningar, medan produkter som t ex injektionspennor för anafylaktisk chock kommer upp i höga visningssiffror. Detta eftersom filmen då används även i förebyggande syfte, för att informera personer i patientens närhet hur man ska agera när det händer. Det ska jämföras med film för ett mer läkemedel inom t ex rare diseases. Många "smala" läkemedel har svåra och omfattande behandlingsprocedur många gånger. Värdet för en patient och för vård- och apotekspersonal av att ha tillgång till instruktionsfilm på medicininstruktioner.se ska bedömas utifrån det stöd den ger och chansen till ökad följsamhet, och att ge trygghet i behandlingen.  

Till toppen

Hur många kommer att se filmen om min produkt?

Det beror till stor del på storleken på produktens förskrivning. En marknadsledande storsäljare har fler visningar en liten nischprodukt eller en produkt inom rare diseases. Varje produkt är unik. Det viktigaste för dig som producent är att tillräckligt många patienter som fått produkten förskriven drar nytta av att se instruktionsfilmen på portalen – plus ev patientstödsprogram och annan länkad information. Portalen inte är någon "surfsajt" som drivs av att besökarna skall titta/klicka på banner-annonser, då portalen är fri från reklam. Rätt patient skall få rätt information – en del filmer har ett fåtal visningar varje månad av naturliga skäl, andra kan komma upp i hundratals visningar per månad och t o m över tusen. Värdet av att behålla och ge stöd åt varje patient som står på behandlingen måste räknas in.

Vi bistår med statistik över antalet visningar. Det totala antalet visningar av instruktionsfilmer på portalen ökar ständigt sedan starten 2009. 

Ni kan själva öka antalet visningar och nå än fler genom att era representanter informerar om instruktionsfilmen i era kontakter med läkare och sköterskor - genom besök, i annonser till vården och i informationsmaterial riktad till vården. Och genom att distribuera ut påminnelsekorten till vårdpersonalen på "era" kliniker – korten får ni kostnadsfritt från oss.

Till toppen

Vilka regler gäller för filmerna på medicininstruktioner.se?

Medicininstruktioner.se följer gällande etiskt regelverk för medicinsk information om läkemedel i Sverige (LER). Uppdragsgivaren bär alltid yttersta ansvaret för innehållet i publicerad instruktionsfilm för egen produkt samt för innehåll via länkar och annat material på egen produkts filmsida. Allt publicerat material ska följa gällande regelverk (LER) och bygga på bipacksedel respektive produktresumé.

Medicininstruktioner Sverige bistår med råd när det gäller regelverket för instruktionsfilmer som ska publiceras på medicininstruktioner.se. 

Angående information från vårdpersonal och vid apoteksexpediering:
I Läkemedelsverkets receptföreskrifter (LVFS 1990:27, tidigare SOSFS 1984:16) anges att "receptutfärdaren skall lämna patienten den information som behövs för att patienten skall kunna använda läkemedlet på rätt sätt. Vidare bör apotekspersonalen då läkemedel utlämnas genom individuellt anpassad information så långt det är möjligt förvissa sig om att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt."

Till toppen

Om abonnemang

Vad kostar det att medverka och vad ingår i ett abonnemang?

Pris för publicering och abonnemang under 12 månader är 37.200 kr (2020), ex moms – ett pris som vi hållt under flera år. Företag som har mer än 3 årsabonnemang erhåller rabatt enligt en stafflad skala. Vid beställning av förlängd period utöver ett år lämnas offert. Abonnemangen betalas i samband med publiceringen och abonnemangsstart.
Genom att ha instruktionsfilm och information samlat på filmsidan blir den en plattform för er produkt som når patient, sjukvård och apotek.
Detta ingår i priset:
> Kostnadsfria påminnelsekort att lämna vid besök på "era" kliniker
> För produkter som publiceras på patientsidan: information via produktlistor till våra samarbetsapotek om publicering, uppdateringar och publicering av undertexter
> Embeddinglänk för publicering på fass.se: genom ett samarbete med Lif/fass.se har vi under hösten 2019 tagit fram en specifik lösning för embeddinglänkning från er produkts sida på fass.se. Har ni undertexter på svenska eller främmande språk publiceras dessa också per automatik genom denna specifika lösning. Om filmen uppdateras eller byts ut på medicininstruktioner.se sker det simultant på fass.se
Samtliga filmsidor för läkemedel på medicininstruktioner.se länkas också till produktsidan på fass.se från medicinintruktioner.se
> Medverkan i APP för sjukvårds- och apotekspersonal samt pushnotis vid publicering
> Fri publicering av informationslänkar*, pdf-dokument, som t ex språkversioner, dagbok, resedokument, kontaktuppgifter för patientsupport m m. 
> QR-kod som leder till produktens instruktionsfilm i mobilen - levereras på begäran
> Statistik över filmvisningar, länkvisningar, dokumentvisningar för er produkt - levereras vid begäran

 

*Ej länkning till tredjeparts hemsida eller förhandsgranskad hemsida.

Till toppen

Vad kan vi publicera förutom instruktionsfilm?

På produktens filmsida kan ni publicera flera delfilmer för läkemedlet inom samma abonnemang, exempelvis om ett läkemedel administreras på flera olika sätt (t ex pulver resp tablett) eller med flera hjälpmedel/devices – men endast ett läkemedel per produktsida.
Förutom länk till produktens sida på fass.se kan ni samla ytterligare information på er filmsidor:
pdf-dokument, språkversioner, app, länk/info till eget patientstödsprogram, Q&A-dokument, beställningsblanketter, resedokument, patientdagbok och övrigt informationsmaterial.

Allt material ska följa LER.
Ej länkning till tredjeparts hemsida eller till förhandsgranskad hemsida.

Till toppen

Om instruktionsfilmer

Språkversioner och undertexter – hur fungerar det?

– UNDERTEXTER PÅ FILMSIDAN: vi på Medicininstruktioner kan erbjuda möjligheten att lägga in undertexter till er film på främmande språk. Undertexterna redigeras inte in i själva filmen utan kopplas in på filmsidan via ett dokument. Vi sköter översättning/korrekturläsning via ett externt större översättningsbolag, därefter tidskodas manusen och dokumenten kopplas in på er filmsida.
Översättning görs alltid först från svenskt finalt manus till engelska, som sedan godkänns av er och därefter översätts det engelska dokumentet till övriga språk. Vanligaste språken, förutom engelska, är: arabiska, spanska, turkiska, farsi och somaliska. 
Processen är kostnadseffektiv eftersom ingen redigerin sker i själva filmerna, exempel:
4.000 kr per språk för en filmlängd om max 5 min. 
Undertexter kan läggas in på alla filmsidor, oavsett om vi har producerat filmen eller om ni har levererat film till oss 

 

Till toppen

Peroral tablett/kapsel – vad kan en instruktionsfilm tillföra?

Patienter som står på tablettbehandlingar behöver kunskap och motivation att ta sitt läkemedel på rätt sätt så att de fullföljer behandlingen! Det kan en instruktionsfilm ge.
Tablettbehandlingar anses ofta "enkla att hantera" och kan därför bli eftersatta i informationen från sjukvård och apotek. Viktiga detaljer blir då inte omnämnd. Även patienterna kan ha den uppfattningen och då läser man kanske inte den finstilta bipacksedeln – "Det är ju bara att ta en tablett". Följsamhet till behandling generellt är låg – och inom vissa tablettbehandlingar väldigt låg, ibland bara 50%!
Det viktiga är att motivera patienten och att få henne/honom att förstå varför det är så viktigt att fullfölja behandlingen. Infornera om detaljer som är helt avgörande för om patienten får avsedd effekt eller inte. Detaljer som är oerhört viktiga för behandlingen och som patienten behöver kunskap om. Det kan man illustrera via en instruktionsfilm på några minuter och få fram viktig information om vad som gäller för behandlingen. T ex:

 • När ska jag ta tabletten? Behöver jag ha en rutin, fast tid?
 • Dosering
 • Hur tar jag ut tabletten ur blisterförpackninge så att den inte går sönder?
 • Hjälpmedel för att komma ihåg?
 • Hur fungerar behandlingen i kroppen? 
 • Om tabletten ska tas 4 ggr om dygnet ska jag gå upp mitt i natten och ta den?
 • Ska tabletten sväljas eller läggas under tungan så att läkemedlet tas upp av slemhinnorna?
 • Ska tabletten tuggas? Får den krossas? 
 • Om tabletten måste sväljas hel och jag inte klarar det – hur gör man då?
 • Ska tabletten intas med mat eller vatten? Eller behöver jag ha viss tid före/efter måltid?
 • Kan tabletten medföra allergiska reaktioner (soja- och nötallergiker, laktos)?
 • Kan jag äta grapefrukt som ibland tar ner effekten av vissa läkemedel?
 • Om jag glömmer ta en dos, vad gör jag då? Ska jag ta dubbla doser?
 • När kan man förvänta sig effekt? (En otålig patient som förväntar sig effekt med en gång blir besviken om han/hon inte har kunskap om att effekten kan dröja – då är det stor risk att behandlingen avbryts i förtid.)
 • Vad händer om jag avbryter min behandling?

"Läkemedel har ingen verkan på på patienter som inte tar dem"
Graham Lewis, Global Pharma Strategy

Till toppen

Jag har en instruktionsfilm, men den är inte svensk – hur gör jag?

Ja, vi har filmproduktion inhouse för både nyproduktion och redigering och anpassning av internationella instruktionsfilmer till svenska och i enlighet med svenskt regelverk. 
Vi hjälper till med allt från manus, redigering, att spela in röst och redigera in speaker, både svenska och andra språk. Vi har mångårig erfarenhet och spetskompetens inom området – vi kan regelverket och gör det kostnadseffektivt. Vi tar hand om hela processen, du som uppdragsgivare slutgodkänner manus och väljer speaker via länk från oss. Resten sköter vi!

Till toppen

Kan jag byta ut en film och komplettera information under abonnemangstiden?

Ja, ni kan byta ut eller uppdatera befintlig film under abonnemangsperioden. Under hela abonnemangsperioden kan ni också publicera kompletterande information i form av pdf:er, app, länkar eller delfilmer som är relaterat till produkten – det ingår i abonnemanget. 

Till toppen

Jag har ingen instruktionsfilm – hur gör jag då? Vad kostar det att producera en film?

Vi hjälper till att producera medicinska instruktionsfilmer i egen ateljé med grafiker och 3D-animatörer.  Vi avlastar er genom hela produktionsprocessen –  från manus och fram till färdig film. Ni går igenom och godkänner manus och väljer speaker, resten sköter vi. 

Priset varierar beroende på vilken produkt det handlar om, hur komplicerat handhavandet är, hur lång filmen beräknas bli. Vi kan anpassa produktionen utifrån en given budget eller lämna offert baserad på en kort brief och ev underlag via telefon och mail. Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag om ni funderar på att medverka. Vi producerar mestadels 2D-animerade filmer med inslag av 3D, eftersom det är ett kostnadseffektivt manér.

Vi har spetskompetens inom området, har bred erfarenhet av medicinska instruktionsfilmer och vi kan regelverket.

Till toppen

Jag är intresserad av att medverka med instruktionsfilm – hur gör jag?

Om ni har en instruktionsfilm klar är det en snabb process att publicera på medicininstruktioner.se: ni sänder den till oss via Sprend, WeTransfer, Dropbox eller laddar upp den på vår ftp. Filmen granskas därefter hos oss internt. Filmen förbereds sedan för publicering genom kodning och anpassning för visning på dator, mobil och läsplatta. Denna process tar 1-2 dagar, därefter kan filmen publiceras. Om det är något i filmen som vi inte kan godkänna för publicering hjälper vi till att åtgärda.

Om ni inte har instruktionsfilm, eller har en internationell version som ska redigeras, så kontakta oss för kostnadsförslag på produktion. Vi har spetskompetens inom produktion av medicinska instruktionsfilmer, vi kan regelverket och vi producerar kostnadseffektivt i egen produktionsateljé.

Slå oss en signal på 031-779 99 87 eller 0707-91 33 29, ni kan också skicka ett mail till info@medicininstruktioner.se eller therese@medicininstruktioner.se för vidare information om produktion och medverkan på medicininstruktioner.se.

Vi tar gärna ett telefonmöte eller ett personligt möte hos er om intresse finns för medverkan.

Till toppen

Övriga frågor

Finns samma tjänst i övriga Norden?

Tjänsten finns i Danmark - medicininstruktion.dk, och i Norge - medisininstruksjoner.no.
För Finland planeras öppning under hösten 2020.

För information om deltagande kontakta oss på Medicininstruktioner Sverige.

Till toppen