▼ Relvar® Ellipta®

(flutikasonfuroat/vilanterol)

Inhalationspulver, avdelad dos 92 µg/22 µg

GlaxoSmithKline

Telefon: 08-638 93 00

info.produkt@gsk.com

Välj film och klicka på titeln
så startar instruktionerna
Läser in spelare...

Instruktionsfilm

1 st | 00:04:41

FASS.SE produktinformation

Informationen här vänder sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal. 

För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.
Patienter på förskriven behandling ska hänvisas till patientsidan för att ta del av aktuell instruktionsfilm för sin behandling.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Om du vill rapportera en biverkning på detta läkemedel så kan du kontakta GSK på följande sätt: rapportera via webbformulär eller via telefon på 08-638 93 00 (be om att bli kopplad till Biverkningsenheten).

Indikationer Astma: Relvar Ellipta är indicerad för regelbunden behandling av astma hos vuxna och ungdomar från 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande beta2-agonist och inhalationssteroid) är lämpligt: • patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroider och "vid behovs" medicinering med inhalerade kortverkande beta2-agonister. KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom): Relvar Ellipta är indicerad för symtomatisk behandling av vuxna med KOL med ett FEV1<70 % av förväntat normalvärde (efter bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien trots regelbunden behandling med bronkdilaterande läkemedel. 

Läs mer