Integritetspolicy

Medicininstruktioner Sverige följer Dataskyddsförordningen, GDPR, som syftar till att reglera hur företag behandlar personuppgifter, som är den information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. All form av personuppgiftshantering räknas enligt lag som behandling, det gäller oavsett om man använder automatiserade system eller inte. Exempel på behandling är insamling, lagring, bearbetning, överföring och radering. Vår målsättning är att det ska vara enkelt och användarvänligt att ta del av information på medicininstruktioner.se i syfte att förbättra läkemedelsanvändning och öka följsamhet samtidigt som din integritet skyddas.

 • När du besöker vår webb- eller apptjänst för att ta del av instruktionsfilm och övrig information på hemsidan så samlas inga uppgifter in som kan identifiera dig som person, ej heller kan din ip-adress identifieras. Besöket genererar statistik, men ingen data som kan identifiera dig som person.
 • Om du ger feedback på en instruktionsfilm via formulär på en filmsida så lämnas den anonymt då vi inte har för avsikt att behandla dessa personuppgifter. Du kan alltså inte ställa frågor eller ge kommentarer som kräver svar eftersom dina uppgifter som avsändare inte loggas eller hanteras. Funktionen är endast till för feedback på instruktionsfilm, inte för frågor rörande behandling, produkt eller biverkningsrapportering av något slag. Kommentarerna skickas per automatik vidare till ansvarigt bolag för den produkt instruktionsfilmen avser, inte heller det kan ta del av eller samla in uppgifter från avsändaren.
 • Om länk till instruktionsfilm skickas via filmsida från vård- eller apotekspersonal till patient sker det direkt från avsändarens epost. Det innebär att inga mottagar- eller avsändaruppgifter loggas eller behandlas hos oss.

Här nedan informerar vi om vår behandling av personuppgifter som samlas in

Grunder för insamling av personuppgifter:
Personuppgifter får behandlas om man har stöd i lagen, dvs har en s k rättslig grund. GDPR stödjer olika syften för behandling av personuppgifter, vår behandling av personuppgifter grundas på:
– Samtycke
– Berättigat intresse/intresseavvägning
– Fullgörande av avtal/juridisk grund
– Rättslig förpliktelse

Vi samlar in och behandlar information när det finns ett uttryckligt, berättigat syfte och för att:

 • förbättra, erbjuda och utveckla medicininstruktioner.se så att vi kan tillhandahålla en optimal tjänst och bästa möjliga service till brukare, kunder, leverantörer och samarbetspartners besvara frågor, hantera synpunkter, skicka ut material och kommunicera
 • göra utskick av relevant information
 • fullfölja åtaganden och avtal
 • hantera ärendehistorik
 • utvärdera tjänsten och ge feedback till medarbetare, utvecklare och kunder
 • fullgöra skyldighet enligt lag, myndighetsföreskrifter, beslut eller riktlinjer

Personuppgifter behandlas i följande sammanhang:

 • när du väljer att ta kontakt med oss via epostkommunikation, hemsidan eller telefon
 • vid beställning av vårt kostnadsfria material via formulär, telefon eller epost
 • vid accept till att få vidare information om tjänsten, t ex via epostutskick
 • när vi samlar in data för enskilt syfte, t ex att informera eller sända ut material till specifik målgrupp då vi bedömer att informationen är av intresse för mottagaren
 • i kund-, leverantörs- och samarbetsrelationer

När du som besökare väljer att dela information i kontakt med oss samlas uppgifter in för att ge service och svara på frågor. Vi behandlar även uppgifter som vi samlar in via andra kanaler för att kunna ge relevant information om tjänsten till sjukvårds- och apotekspersonal. Kunduppgifter behandlas som erfordras för att ge bästa möjliga service, fullgöra avtal och åtaganden, inklusive ekonomiska förehavanden såsom fakturering och bokföring. Leverantörsuppgifter behandlas för att fullgöra avtal och åtaganden, inklusive ekonomiska förehavanden mellan parterna såsom betalning av fakturor och bokföring. Uppgifter som erfordras för att ingå samarbete behandlas för att ge service och uppfylla avtal. Vi behandlar även uppgifter i syfte att ge information till läkemedels- och medtechbolag om möjligheten att medverka på medicininstruktioner.se.

Lagring

Vi sparar uppgifter för ändamål som vi redovisat ovan och för ett syfte. Eftersom de uppgifter som vi behandlar har olika syften sparas de också under olika lång tid alternativt raderas efter avslutat ärende:
– personuppgifter som genereras vid kontakt med oss via kommunikation, frågor, synpunkter kan komma att sparas i enlighet med det lagrum som kallas berättigat intresse/intresseavvägning och lagras då tills du själv väljer att avprenumerera, begär att ta bort uppgifterna eller så raderas de efter avslutat ärende i de fall vi anser att lagring inte är relevant.
– information som härrörs till ekonomi, fakturering och bokföring sparas enligt bokföringslagen.
– för avtalsrelationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners sparas uppgifterna under avtalstiden och erforderlig tid därefter, beroende på avtalets art och innehåll. Information i samband med avtal som härrörs till bokföringslagen sparas i enlighet med denna.
– ärendehistorik i samband med frågor som inte behandlas av Medicininstruktioner Sverige och som överförs till tredje part avslutas inom skälig tid då ärendet är överfört och omhändertaget.
– uppgifter vi sparar på grund av skyldighet att göra det enligt lag, myndighetsföreskrift, beslut eller myndighets begäran, sparas så länge det aktuella kravet anger.

Delning och överföring av uppgifter

För att kunna tillhandahålla tjänsten och dess funktioner anlitar Medicininstruktioner Sverige leverantörer som vi delar uppgifter med för att optimera och utveckla tjänsten samt ge anpassad, relevant information och göra informationsutskick. Våra leverantörer finns både inom EU och utanför EU/EES. Det innebär att personuppgifter kan överföras till tredje land. Våra utvalda leverantörer har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som vi har. De leverantörer som vi delar personuppgifter för tjänstens tillhandahållande och utveckling är it-företag, webbutvecklare, hostingföretag och leverantörer som tillhandahåller tekniska verktyg för att hantera kommunikation via formulär och epost. Anledningen till att vi väljer leverantör utanför EU är att leverantören kan erbjuda en bra och säker lösning för syftet. En annan orsak kan vara övervakning av tjänsten 24 timmar om dygnet. Ansvar mellan oss och de leverantörer vi delar information med regleras via personuppgiftsbiträdesavtal.

I vissa fall har vi skyldighet att dela information om vi får in ett ärende som vi inte själva ska hantera. Det kan vara förfrågan om läkemedel/produkt eller biverkningsrapport som lämnas vidare till tredje part. Tredje part är då ansvarigt bolag för läkemedlet/produkten eller Läkemedelsverket (biverkningsrapportering). Dessa mottagare av uppgifter är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebär att det inte är vi som styr hur informationen kommer att behandlas, eftersom mottagarens integritetspolicy och personuppgiftshantering då gäller.

Cookies

Webbplatsen använder cookies, en teknologi som används i syfte att förbättra för besökaren och ge tillgång till tjänstens alla funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. När du använder tjänsten samtycker du till att vi använder denna teknik, t ex för att underlätta navigering, ge tillgång till olika funktioner eller för information om olika val. Ingen information lagras som kan identifiera dig som person, den används för att kunna känna igen vad som görs på webbplatsen. Våra cookies sparar således inte namn, kön, eller andra personuppgifter, då informationen som de ger är avidentifierad. För att få en bild av hur besökarna använder webbplatsen används Google Analytics som använder JavaScript och cookies. Informationen som Google Analytics ger är anonymiserad och genererar inte information som kan identifiera dig som person, ej heller information om IP-adress. Du kan själv välja att ta bort och blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna på i webbläsaren på din dator.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära och erhålla information en gång per år om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan även begära att dina personuppgifter raderas (kan tillgodoses såvida radering inte strider mot rättslig skyldighet), be oss rätta eventuella felaktigheter och begränsa användningen av uppgifterna. Du har även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att personuppgiftsbehandlingen inte uppfyller lagenliga krav enligt GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Medicininstruktioner Sverige AB, orgn.nr: 556772–9115, Storgatan 4, 411 24 Göteborg, äger och tillhandahåller samlingsplattformen medicininstruktioner.se och är därmed personuppgiftsansvarig för tjänsten.

Ändringar i policy

Medicininstruktioner Sverige förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan, ev ändringar i
Integritetspolicyn publiceras här.

Du kan läsa mer om GDPR här.

Vi tackar för ditt förtroende och hoppas att du känner dig trygg med vår Integritetspolicy. Om någonting är oklart så kontakta oss gärna, det gör du enkelt via vår hemsida medicininstruktioner.se/kontakt/ eller sänd ett mail till info@medicininstruktioner.se