Astma | Kol

Instruktionsfilmer inom Astma | Kol

Astma, som betyder andnöd, är en sjukdom i form av akut eller kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor. Det resulterar i att det blir svårt att andas. Inflammationen gör att musklerna runt luftrören drar ihop sig och slemhinnan i luftrören svullnar. Då begränsas luftflödet, vilket kallas luftvägsobstruktion. En del astmatiker får hosta, slembildning, besvär i näsan och det kan också pipa när man andas. Man brukar tala om två olika sorters astma: allergisk astma och icke-allergisk astma. Allergisk astma är vanligast hos barn och ungdomar och den icke-allergiska hos vuxna. Astma är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det finns ett flertal olika behandlingar men först måste en diagnos ställas, för att konstatera astma och vilken typ, så att rätt behandling kan sättas in. För att fastställa diagnosen astma så görs en utredning under en period, t ex PEF-mätning och ACT (Asthma Control Test). Om man diagnostisteras med astma och använder läkemedel i inhalator – inhalationsspray eller pulverinhalator – så är det väldigt viktigt att man inhalerar korrekt och hanterar sin astmamedicin på rätt sätt för att få effekt av behandlingen.
KOL, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, är en sjukdom i lungor och luftvägar. Till skillnad från astma så utvecklas KOL långsamt från början, men får ett snabbare förlopp när sjukdomen förvärras. KOL kan vara en inflammation i de små luftvägarna (bronkiolit), i de stora luftvägarna (bronkit) och i lungblåsorna. En frisk lunga gör att luftvägarna hålls öppna men vid KOL drar luftrören ihop sig och det blir svårt och tungt att andas. Inflammationen gör att det bildas emfysem, hålrum, eftersom väggarna i lungblåsorna förstörs. När dessa hålrum bildas så minskar kroppens förmåga att ta upp syre, vilket resulterar i andnöd och trötthet.
För att fastställa KOL och kunna sätta in rätt behandling kan man göra olika undersökningar, såsom röntgen av lungorna, mätning av lungfunktionen med s k Spirometri och kontroll av hjärtat via EKG. Man utvärderar också hur sjukdomen påverkar livskvaliteten och graden av andfåddhet. Vid KOL är det viktigt med patientutbildning för att sträva efter att behandlingen ska ge så bra resultat som möjligt.